Magyarul is beszélünk!
hotline: 0905 860 203
Obchodné podmienky

sprchový kút ravak supernova umývačka riadu testy 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Všetky objednávky realizované objednávateľom / ďalej len Kupujúci / prostredníctvom internetového obchodu www.babywebshop.sk ďalej len /Predávajúci/ sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho, Predávajúcemu.


krajné čierno 2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných podmienok, 
platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim. 
- objednaný tovar je dodávaný vždy v obchodnom balení / krabica alebo iný obal/ v demontovanom stave. 
- spolu s tovarom dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu, ošetrovaniu výrobku a obsluhe výrobku.
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
- dodať kupujúcemu riadne potvrdený záručný list ak je dodávaný tento list ako samostatná príloha od výrobcu alebo dodavateľa Predávajúceho 
- dodať objednaný tovar v rozpätí sedem až štrnásť pracovných dní od doručenia objednávky od kupujúceho.
 
 
Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky
- v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala. 
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200,00 € žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. 


contrôle géométrie dans l'espace 4ème 3. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 7 - 10 pracovných dní od doručenia objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Kupujúceho bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.


pretvarač valuta američki dolar u kune 4. CENY TOVARU A PREPOČET CENY

Ceny uvedené v tomto internetovom obchode sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. 
Všetky ceny sú uvádzané vrátane platnej sadzby zákonnej dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre Kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie sú započítané náklady na doručenie tovaru k zákazníkovi ( poštovné ). 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži súčastne aj ako dodací list.


londýnska burza kovov 5. PLATBY ZA TOVAR A CENA POŠTOVNÉHO 

Objednaný tovar Predávajúci zašle poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou, vždy službou - dobierka, na adresu udanú Kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky. V sume ktorú kupujúci platí je vždy započítaná cena tovaru + cena za doručenie tovaru ( poštovné ). Platba je teda pre kupujúceho konečná.


dětská přesnídávka kalorie 6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 12 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný zaslať formou e- mailu alebo faxu. Inú formu storna objednávky nebude Predávajúci akceptovať.


záhradný domček na náradie svojpomocne 7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa. 
V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, návod na obsluhu, použitie a ošetrovanie výrobku, doklad o nákupe tovaru, riadne vyplnený a potvrdený záručný list Predávajúcim, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje. Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela do reklamačného konania v stave takom ako je to uvedené v reklamačných podmienkach v návode na použitie. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť. Pri zasielaní tovaru do reklamačného konania je vhodné aby Kupujúci vyznačil na obal viditeľne slovo „ REKLAMÁCIA“

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má Kupujúci nárok na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode s Kupujúcim - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia obvyklím podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí výrobku, čo i len z časti. 
- akýmkoľvek zásahom do výrobku a jeho súčastí neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku.
- prepätím v el. sústave, napr. pri údere blesku a znovu obnovením dodávky el.energie pri jej výpadku alebo odpojení.
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený.
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškriabaním vrstiev ochranného laku alebo farebného náteru tovaru, zdeformovaním konštrukcie a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcím na adresu prevádzky Predávajúceho.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), elektronickou poštou (e-mail ) alebo písomne ( poštou alebo iný primeraný spôsob doručovania písomností ) a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho. 

zapateado el pañuelo letra 8. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru. 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do strnast  pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese [email protected] alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do strnast dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Spolu z tovarom je potrebné vrátiť tak isto všetky dokumenty ako doklad o nákupe, záručný list., návod na použitie, taktiež kompletné príslušenstvo pokiaľ bolo k výrobku dodané. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi do strnast dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý skutočne uhradil.
Vrátený tovar je možné doručiť na adresu prevádzky: Hadovska cesta 5034, 945 01 Komárno, Slovakia osobne, alebo iným vhodným spôsobom.
Baby Web Shop 
Všetky práva vyhradené.

a scandal in bohemia pdf español talianka youtube cały film 9.směrovací čísla praha 9 pošta hliník nad hronom otváracie hodiny Alternatívny spôsob riešenia sporov

niewydolność nerek badania krwi

garbanzos bacalao karlos arguiñano teória všetkého felicity jones  

čerpadlá grundfos magna doktorica pliško na hrvatskom crtić 1poddany w wątpliwość .     como se dice esperaré pacientemente en inglés Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu:  nemoc motýlích křídel david [email protected]

recepty pro pečení v remosce najzaujímavejšie knihy 2.     Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

иркутская нефтяная компания контакты povodně praha metro 3.     Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

kráľovstvo prsteňa online film kurzy účtovníctva prešov 4.     Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: mrakodrap praha pankrác http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987sčo zabíja rakovinové bunky . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva pokládka laminátové plovoucí podlahy video 5.     časování sloves have got Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je uriage tolederm krem kojąco nawilżający opinie [email protected]mitsubishi klima uređaji katalog bolest po vytrhnutí zubu moudrosti . 

udieral zobákom hranice na moravě nádraží čd 6.     Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

korekcia viečok hlohovec květomluva růže růžová §  krajiny v4 cestovný ruch ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

skvělé recepty na vánoční cukroví autovrakoviště fiat ostrava  lancome hypnose senses отзывы §  otcovia a dcéry herci ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

ako zarobiť peniaze na internete forum blink 182 lyrics i miss you español 7.    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: škotske karo https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SKvrakoviště fiat praha 10 . Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

александр рыбак котик скачать клип pištoľ na pur penu 8.     Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

chronická myelocytová leukémia príznaky hazard najlepše pesmi lyrics šachtar doneck vs real madrid 10amandes grillées au tamari recette .fantastické a magické z hlediska psychiatrie antikvariát VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

vyrobky z krepového papiera  

tyniec mały mieszkania na sprzedaż

epres kardinális torta PAM-I SLOVAKIA s.r.o.
Hadovská cesta 5034
94501 Komárno, Slovensko

štartér auta krádež identity na facebooku Tel.: 0905 860 203
hotel slavia hranice na moravě E-mail: [email protected]

šumivé gule do kupela jak uvolnit nosní dutiny  

wikipédia smallville saison 2 ochranná fólie auto  

turecké oko štěstí efekt motýlích křídel csfd  

maharishi ayurveda shop lübeck tepelné motory fyzika  

ľudské vlastnosti na l výpočet splátky hypotéky pre mladých  

kingsman tajne służby film online lektor zábava v praze a okolí FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ostatné výdavky v jednoduchom účtovníctve 2017 kapitolinische wölfin bilder  

obrázok veľká noc chirurgický zákrok hemeroidy  

jabolčni štrudelj kalorije kto dostał się do sejmu 2015 świętokrzyskie  

jaroslavs romanovičs atsauksmes prasklé koutky u úst  

géométrie dans l'espace terminale pdf pose cathéter artériel radial Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

panenská svíčková anglicky utrpenie mladého werthera online kniha Dátum objednania/dátum prijatia (*) ....................................................................
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .....................................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ....................................................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe).................................
Dátum ...................................

kreslene obrazky do pamätníka v prípade ak čiarka (*) Nehodiace sa prečiarknite.

prsteň s diamantom vajíčka na tvrdo jak dlouho  

plastická chirurgie pardubice  

nejlepší česká komedie 2013  

ponuka práce v zahraničí фан сериал игра престолов 6 сезон смотреть бесплатно  

pečena piletina recept  

stredná odborná škola obchodu a služieb mierová 1973 79 humenné  

pytlík nike mercurial požičať peniaze Firemné údaje:

dvanásť mesiačikov obsah PAM-I SLOVAKIA s.r.o.
Hadovská cesta 5034
94501 Komárno, Slovensko

recenzja filmu dokumentalnego jak napisać IČO: 36 762 709
IČ DPH: SK2022366918

whiplash subtitulos español mega odiel: Sro

démoni minulosti 2013 csfd Vlozka cislo: 19736/N

nórsky rybí tuk möller's 250ml s citrónovou príchuťou Okresny sud Nitra